SHS Hockey
Pojď do toho s námi a buď lepším hráčem..

Informace o zásadách zpracování osobních údajů

I.
Základní údaje o správci

Identifikační údaje:
SHS Hockey, IČ: 76588220
Sídlo: Brodská 86, Příbram, 261 01
Email: vorisek19@gmail.com
Jednatel: Mgr. Luboš Voříšek
Webové stránky: shshockey
(dále jako „společnost“)

 

II.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

 

III.
Účel zpracování osobních údajů

Společnost zákazníkům poskytuje služby ve formě pořádání hokejových tréninků, pořádání i účasti na hokejových turnajích a zápasech a pořádání i účasti na hokejových kempech (dále společně jako „služby“).

Společnost zpracovává osobní údaje zákazníků pro účely plnění smluvních povinností na základě uzavřených smluv o poskytování služeb, tj. aby mohla přijmout a realizovat objednávky služeb uskutečněné prostřednictvím internetových stránek https://www.shshockey.cz.

Bez registrace zákazníka s vyplněním povinných údajů registračního formuláře na stránkách https://www.shshockey.cz a vytvoření uživatelského účtu nelze odeslat objednávku a společnost nemůže zákazníkovi poskytovat nabízené služby. Vyplnění povinných údajů při registraci je nezbytné pro řádné a bezpečné poskytování nabízených služeb.

Vyplnění nepovinných údajů registračního formuláře na stránkách https://www.shshockey.cz není nutné pro dokončení registrace, odeslání objednávky a pro poskytování nabízených služeb. Nepovinné údaje společnost zpracovává na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Neudělení souhlasu či jeho odvolání nikterak neomezuje práva zákazníka vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytování služeb. Nepovinné údaje společnost zpracovává pro zkvalitnění a zefektivnění poskytovaných služeb.

K registraci společnost používá tzv. proces Double-Opt-In (dvojité ověření), při němž bude registrace zákazníka dokončena teprve poté, co ji zákazník potvrdí v potvrzovacím e-mailu. Pokud svou registraci zákazník nepotvrdí bez prodlení, vymaže se automaticky z databáze společnosti. Registrace a vytvořený uživatelský účet se vymaže automaticky z databáze společnosti rovněž v případě, že mezi společností a zákazníkem nebude bez zbytečného odkladu po vytvoření uživatelského účtu uzavřena smlouva o poskytování služeb.

Společnost dále zpracovává osobní údaje zákazníků za účelem propagace své hlavní činnosti a informování svých svěřenců, jejich rodičů a veřejnosti, a to ve formě zveřejňování fotografií a videí z tréninků, turnajů, zápasů a kempů na svých na internetových stránkách https://www.shshockey.cz, na facebookovém profilu SHS Hockey a na youtube profilu SHS Hockey. Tyto osobní údaje společnost zpracovává na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas je udělován rovněž s pořízením a uchováváním fotografií a videí. Udělení souhlasu není nutné pro dokončení registrace, odeslání objednávky a pro poskytování nabízených služeb. Neudělení souhlasu či jeho odvolání nikterak neomezuje práva zákazníka vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytování služeb.

Jakýkoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů je zákazník oprávněn kdykoli odvolat jakýmkoli prokazatelným sdělením adresovaným společnosti, zasláním mailu na adresu: vorisek19@gmail.com.

Společnost je oprávněna zákazníkům po vyplnění registrace, vytvoření uživatelského účtu a uzavření smlouvy o poskytování služeb zasílat na uvedenou emailovou adresu a mobil nabídky služeb a obchodních sdělení souvisejících s činností společnosti. Ke zpracování těchto osobních údajů uvedeným způsobem je společnost oprávněna pro účely svých oprávněných zájmů. Zasílání těchto sdělení je zákazník oprávněn kdykoli zakázat prostřednictvím příslušného hypertextového odkazu, který je součástí takového sdělení, nebo jakýmkoli jiným prokazatelným sdělením adresovaným společnosti zasláním mailu na adresu: vorisek19@gmail.com.

Společnost dále zpracovává osobní údaje pro účely uplatňování svých případných práv z uzavřených smluv vůči svým smluvním parterům a plněním povinností vůči orgánům veřejné moci v souladu se zákonem.

IV.
Rozsah zpracovaných osobních údajů

Společnost zpracovává jen ty osobní údaje, které potřebuje k účelům, pro které jsou osobní údaje zpracovávány. Společnost zpracovává jen ty údaje, které jí její zákazníci vědomě a dobrovolně předají a údaje vzniklé při činnosti společnosti. Společnost smluvně vyžaduje jen předání těch údajů, které jsou nezbytné pro uskutečnění objednávky.

Osobní údaje nebudou předmětem rozhodování založeného výlučně na automatizovaném zpracování, jež by pro zákazníky mělo právní účinky nebo se zákazníků výrazně dotýkalo.

 

 

V.
Předávání osobních údajů

Společnost nepředává osobní údaje jiným subjektům bez vědomí osob, kterých se tyto osobní údaje týkají. Společnost nepředává osobní údaje do jiných zemí.

 

VI.
Doba zpracování

Osobní údaje jsou u společnosti uloženy po dobu, po kterou společnost údaje potřebuje k účelu, pro který je získala. Registrační údaje (údaje předané pro účely registrace zákazníka) jsou uloženy po dobu trvání registrace a po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb. S ohledem na zákonné povinnosti a promlčecí lhůty společnost bude osobní údaje uchovávat po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Společnost může rozhodnout, že některé údaje ponechá uloženy i po uplynutí této doby, existují-li pro to zvláštní důvody.

Osobní údaje ve formě fotografií a videí zpracovávané na základě souhlasu zákazníka jsou u společnosti uloženy po dobu trvání souhlasu, tj. tří (3) let, pakliže nebude ze strany zákazníka souhlas dříve odvolán.

VII.
Práva osob, kterých se údaje týkají

Osoby, jejichž údaje Společnost zpracovává, mohou vůči Společnosti uplatnit následující práva:

  1. právo na přístup k údajům – osoba, které se údaje týkají, má právo získat od společnosti potvrzení, zda jsou její osobní údaje zpracovávány, či nikoli, a pokud zpracovány jsou, má právo na přístup k těmto údajům;

  2. právo na opravu osobních údajů – osoba, které se údaje týkají, může společnost kdykoli požádat o opravu údajů, které jsou nepřesné, a společnost je povinna tyto údaje bez zbytečného odkladu opravit;

  3. právo na výmaz – osoba, které se osobní údaje týkají, má právo, aby společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se jí týkají, pokud společnost není oprávněna tyto údaje zpracovávat,

  4. právo na omezení zpracování – uplatní-li osoba, které se údaje týkají, toto právo, nebudou osobní údaje zpracovány, ale budou u společnosti ponechány;

  5. právo vznést námitku proti zpracování;

  6. právo na přenesení osobních údajů k jinému správci;

  7. právo odvolat souhlas v případě, že jsou na jeho základě osobní údaje zpracovávány;

  8. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VIII.
Přístup k osobním údajům a jejich zabezpečení

Společnost dbá o to, aby k osobním údajům, které drží, měly přístup jen ti pracovníci společnosti, kteří je potřebují ke splnění účelu, k němuž byly shromážděny. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci a pozměnění.

Společnost používá k poskytování služeb a ke zpracování osobních údajů zákazníků zpracovatele osobních údajů. Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje zákazníků na pokyn společnosti a jsou zavázáni dodržování platných předpisů o ochraně osobních údajů. Všichni zpracovatelé budou mít přístup k osobním údajům zákazníků pouze v takovém rozsahu a na takové časové období, které je potřební pro poskytnutí služeb nebo v rozsahu, ve kterém zákazník povolil zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o trenéry a pomocný personál a za účelem řádného poskytování nabízených služeb, subjekty poskytují společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby, dále účetní, daňoví a právní poradci, soudní a správní orgány a další subjekty v případě potřeby.

Společnost na vyžádání soudních, či správních orgánů poskytuje osobní údaje pouze v případech povolených platnou právní úpravou.